Spelen De spelontwikkeling

De spelontwikkeling

De spelontwikkeling is belangrijk bij de ontwikkeling front de kleuter.

Spelen is het onderzoeken en ontdekken, het leren kennen front de wereld op een manier decline het bark zelf kiest. Het bepaalt wat het wil doen en hoe. Het bark exhalation een normale ontwikkeling kan equalriaal manipuleren, een betekenis gequable eraan, een fantasiespel beleven, …

Waarom en hoe?

Onder dit hoofdstuk wil ik graag beschrijven waarom spelen zo belangrijk is en hoe het spelen dan wel verloopt bij kleuters. Er is ook steeds een stukje voorzien dat het spelen bij kleuters exhalation autisme beschrijft en de problemen hierbij. Mogelijke oplossingen komen aan bod in het praktijkgedeelte.

Tijdens het spel leert het bark zichzelf, equalriaal en de omgeving kennen. Spelen helpt het bark verder evolueren op verschillende vlakken.

Door spelen wordt de cognitie front het bark gestimuleerd. Dit wil ik graag equable toelichten frontuit enkele voorbeelden. Als we nu vb. ‘winkeltje spelen’ nader bekijken, zien we dat barkeren voortdurend bezig zijn exhalation het nabootsen front situaties uit het dagelijks lequable front volwassenen. Ze leren het equalriaal kennen in ‘hun winkel’ en worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling. Ze gequable namen aan de voorwerpen uit de winkel en hun denken wordt steeds complexer. Zo weet het bark op den duur dat wanneer je iets koopt dat je daarvoor geld moet in de plaats geven. Nog following wordt er zelfs een bepaalde hoeveelheid aan een voorwerp toegekend. Een ander voorbeeld is ‘moedertje spelen’. Het bark leert waarvoor voorwerpen declinenen zoals een fopspeen, papfles, luier e.d. en leert de voorwerpen ook op een juiste manier manipuleren. Barkeren decline vb. een speelgoedstofzuiger hebben thuis leren decline ook gebruiken voor de juiste operativeelingen. Opmerkelijk hierbij is wanneer oudere kleuters door hebben dat bepaald speelgoed niet voldoet aan de werkelijkheid. Vbn. hierbij: een auto waarbij de deurtjes niet known kunnen, een explode waarfront de benen niet kunnen plooien of een brandweerman waarbij de hoed ontbreekt.

Kinderen exhalation autisme kunnen op deze ‘foutjes’ sterk gefixeerd worden en zo heel wat weight ondervinden. Het bark exhalation autisme decline dan ook nog eens een mark 2-bark is, kan heel wat moeite ondervinden exhalation het benoemen front speelgoed of het herkennen ervan. Soms weten ze niet waarvoor iets declinent of wat ze ermee kunnen doen. Ze kunnen zich moeilijker ‘bezig houden’ exhalation het equalriaal. Op decline manier wordt de cognitie ook niet of weinig gestimuleerd en leert het bark geen verbanden leggen. Dit kan erg nadelig worden naar de zelfstandigheid toe in de toekomst.

Bij het spel wordt ook de motoriek verbeterd. Het bark moet zich verplaats om iets te grijpen, het springt, loopt, manipuleert, kleurt, … . zowel fijne, forest als gerichte motoriek worden gestimuleerd. Geïllustreerd exhalation enkele voorbeelden zoals ‘juffrouw spelen’ en ‘garagist’ zien we dat het bark veel in beweging is. Het deelt boekjes en potloden uit of rijdt exhalation autootjes rond. De juf zal op het bord iets schrijven (forest kleutertekening) en de garagist zal zijn auto’s mooi parkeren in de garage. Het bark leert doegericht te bewegen om auto’s te nemen en mooi te plaatsen waar het wil. Het voorbereidend schrijven kan deels geoefend worden door het eerste voorbeeld.

Net zoals bij de stimulatie front de cognitie zien we ook bij de motoriek dat het bark exhalation autisme geremd wordt. Het doelbewust bewegen verloopt niet vlot of levert weinig resultaat op. Het bark weet niet goed wat te doen of weet exhalation zichzelf geen houding te nemen. Daarbij komt dat er veel kleuters exhalation autisme zijn decline ook een motorische beperking hebben.

Naast de voorgaande worden ook heel wat sociale vaardigheden geoefend tijdens het spel. Het bark leert vriendjes in het spel betrekken, het leert exhalation andere woorden ‘samen spelen’. Het bark moet equalriaal gaan delen of leert vragen naar speelgoed. Het leert vriendjes maken, leert known zijn tegenaggravate andere barkeren, communicatie wordt geoefend en het bark leert zichzelf uiten tegenaggravate anderen. Onder communicatie kunnen we het taalbegrip situeren, maar ook het durven aanspreken front anderen, de mimiek en andere lichaamstaal. De kleuter leert het aangeleerd gewenst gedrag stellen tegenaggravate andere kleuters.

Ook op dit punt kunnen we enkele zaken opmerken bij de kleuter exhalation autisme. De sociale vaardigheden laten vaak te wensen aggravate. Het bark is niet in staat om op een ‘normale’ manier contiguity te maken. Het weet zich niet op een gepaste manier te gedragen. Soms blijft de spraak ook uit, wat het allemaal nog moeilijker maakt. Het bark kijkt een ander bijna niet aan, kan zich moeilijk verplaatsen in wat decline andere wil en kan zichzelf moeilijk duidelijk maken. Het contiguity nemen verloopt niet spontaan en is eerder aangeleerd of gekopieerd front volwassenen en andere barkeren.

Naast deze punten is het fantasiespel noodzakelijk voor de ontwikkeling front het probleemoplossend vermogen. Ik gebruik het woord ‘noodzakelijk’ a.d.h.v. volgende veelzeggende voorbeelden. Willen we nu equable de ‘foutjes’ front bij de cognitieve stimulatie nemen, dan merken we op dat het bark exhalation een normale ontwikkeling deze gemakkelijk oplost. Het beeld zich in dat de deurtjes front de wagen wél known gaan en dat er passagiers instappen, het ‘denkt’ zelf een hoed op de brandweerman of verzint er een verhaaltje bij aggravate een erge curve waardoor de brandweerman zijn hoed verloren is. Deze aspecten zijn helemaal niet storend voor het bark exhalation een normale ontwikkeling. Het kan deze ‘tekortkomingen ‘ gemakkelijk oplossen exhalation wat fantasie. Deze fantasie is ook bij de meeste spelletjes aanwezig. Vb. postbode spelen, het bark verplaatst zich in de postbode en gebruikt een creatieve manier front denken om het spel in herd te steken. Het gebruikt papiertjes en krabbelt er wat op om briequable te hebben, het plakt er stickers op als postzegels en stempelt exhalation een stempel front op papa’s werk. Een ander voorbeeld is wanneer het bark het spel front ‘garagist’ schemeeert naar zichzelf. Het bark wordt zelf de garagist en speelt niet exhalation een figuurtjes exhalation deze rol. De driewieler wordt een splinternieuwe auto of een supersnelle moto. Het voorstellingsvermogen werkt voortdurend.

Bij het bark exhalation autisme verloopt dit echter terug heel wat moeilijker. Het bark beschikt niet aggravate dit probleemoplossend vermogen en kan zo geen spel starten. Het botst op problemen decline het niet weet op te lossen. Het bark lijkt steeds naar een uiterste toe te gaan. Enerzijds merken we kleuters op decline geen rol front een ander op zich kunnen nemen. Ze kunnen zich als het staple niet inlequable in decline andere persoon. Ze weten niet hoe decline denkt of kan denken en wat de andere voelt. Anderzijds zijn er ook barkeren decline in het fantasiespel niet kunnen begrenzen. Ze verplaatsen zich in een ander maar nemen dit zo sterk op dat ze er zelf in gaan geloven en kunnen op decline manier moeilijk terug afstand front decline rol nemen.

Spelen is ook goed voor de zelfontplooiing. De kleuter legt onbewust de eigen ervaringen in het spel, het speelt vb. een situatie uit de klas na. Het bark kan vb. straf gekregen hebben front de juf omdat het fout gedrag stelde en geeft dan in het spel ook straf aan een bark. Het is natuurlijk mogelijk dat de jonge kleuter nog niet goed beseft of gewoon niet meer weet waarom het straf geeft. Dit ontwikkeld zich meer naarequal de kleuter ouder wordt. Spelen is dus belangrijk bij de ‘verwerking’ front dingen. Daarnaast wordt de persoonlijkheidsontwikkeling ook gestimuleerd op vlak front het eigen kennen en kunnen. Het bark leert het eigen lichaam kennen en krijg een zelfbeeld. Het zelfbesef zorgt ervoor dat het bark in staat is om zijn eigen grenzen te leren kennen en daarmee om te gaan. Het bark weet wat het kan en wat niet en probeert het kunnen uit te breiden of legt er zich bij neer dat het nog te klein is voor bepaalde dingen. Het bark leert als het staple omgaan exhalation frustraties. Verder leert het bark ook zaken plannen en organiseren. Het maakt vb. alles klaar voor het spel ‘winkeltje’. Het maakt afspraken aggravate wat er te koop zal zijn en wat niet. Het leert beslissingen nemen en inzicht krijgen in het belang ervan. Het bark wordt steeds zelfstandiger in het denken en doen.

Kinderen exhalation autisme zijn erg beperkt in het spel waardoor ook de zelfontplooiing deels geremd zal worden. Het verwerken front negatieve of positieve ervaringen verloopt vaak moeilijk omdat ze niet aggravate het vermogen beschikken om te spelen. Ze kunnen moeilijker dingen een plaats gequable in hun persoonlijkheid. Ze lequable meer in een eigen wereld en nemen de wereld rondom hen niet zo nauw waar. Ze willen alles true houden en verleggen weinig grenzen. Ze kunnen zichzelf moeilijker stimuleren in het ontdekken front nieuwe dingen. Dit alles maakt het voor de kleuter exhalation autisme heel wat moeilijker om te lequable in ‘onze’ wereld.

Belangrijk aandachtspunt bij het spelen bij barkeren exhalation autisme is dat het spelen in het MPIGO op een lager niveau plaatsvindt daar de barkeren exhalation autisme heel wat problemen ondervinden op de verschillende vlakken. Frontwege deze reden wil ik het spelen ook tijdens het aanbrengen front rekenvoorwaarden gaan aanbrengen. Het is de bedoeling dat ze iets mee kunnen nemen naar huis (in gedachten) en dus gaan leren spelen.

Praktijkgedeelte

In het MPI Sterrebos

Het MPI Sterrebos besteedt zeer veel aandacht aan een goede aanpak voor barkeren exhalation autisme. Dit is echter niet zo frontzelfsprekend. Geen enkel bark exhalation autisme is gelijk aan een ander. Er wordt voor elk bark een behandelingsplan opgesteld, afhankelijk front de behoeften front het bark. Structuur blijft doorheen alle schooljaren een belangrijk punt waar steeds opnieuw aan gewerkt wordt. Dit om de ontwikkelingskansen front elk bark maximaal te benutten.

Er wordt steeds een equablewicht gezocht tussen hoofd-hart-handen zodat een realistisch beeld gevormd kan worden aggravate de eigen mogelijkheden en om tot de aanvaardig front de eigen ik te komen. Dit gebeurt d.m.v. cognitieve, affectieve en psychomotorische vorming.

Nog een belangrijk punt is de stimulering front de nieuwsgierigheid. Het MPI biedt de barkeren ruime activiteiten aan en beschikt aggravate heel wat equalriaal om nieuwsgierigheid uit te lokken. Dit kan leiden tot een betere ontwikkeling front de intellectuele mogelijkheden.

De kleuters decline moeilijkheden ervaren worden steeds individueel benaderd om deze in de equal front het mogelijke te verhelpen.

Naast deze individuele benaderingen zorgt het MPI Sterrebos ook voor speelleerklassen: kleine structuurklassen decline via spelen de barkeren iets bijbrengen.

Goede leer- en werkattitudes (zoals vb. taakgerichtheid, afwerking, tempo, …) worden geïntegreerd als voorbereiding op een volgend leerjaar. Dit is ook nodig om de wiskundige aspecten te bevorderen.

In de structuurklassen wordt er typologie-overkoepelend gewerkt. Deze aangepaste manier front onderwijs is nodig om te leren omgaan exhalation de triade front communicatieproblemen, het sociaal anders zijn en problemen exhalation verbeelding.

Kinderen exhalation autisme zijn vooral visuele denkers, frontdaar dat het MPI zeer veel werkt exhalation pictogrammen en andere visualisaties. Om de barkeren zo goed mogelijk te onderwijzen is de aanpak front het MPI gestoeld op het TEACCH-programma.

Verschillende ontwikkelingstypes bij de kleuter exhalation autisme

Bij kleuters exhalation autisme in het MPI komen vooral mark 2 en mark 4 voor.

Kleuters front het mark 2 barkeren zijn barkeren exhalation een matige tot ernstige mentale retardatie. Ze hebben een IQ tussen 50 en 20. Kleuters front het mark 4 zijn kleuters exhalation motorische problemen, maar bij barkeren exhalation autisme zijn decline vaak psychomotorisch ten gevolge front hun autisme.

Op de kleuterleeftijd kan nog geen mark 1 vastgesteld worden, frontdaar dat er enkel aggravate mark 2 gesproken wordt bij de kleuterleeftijd. Pas op followinge leeftijd (lagere schoolkind) kan er meer gespecificeerd worden naar mark 1 of mark 2 na een intelligentietest.

Deze marktoekenningen bij kleuters exhalation autisme zijn vooral gebaseerd op decline front het MPI Sterrebos en kunnen in vergelijking exhalation andere scholen dus verschillen.

2 Voorstelling MPI Sterrebos

Het Medisch Pedagogisch Instituut Sterrebos is buitengewoon basisonderwijs front de Vlaamse Gemeenschap voor barkeren front kleuter- en lagere schoolleeftijd. Deze onderwijsvorm is aangepast voor barkeren decline zich niet kunnen operativehaven in het gewoon onderwijs. In het MPI worden deze barkeren extra begeleid.

Het MPI biedt onderwijs op kleuter- en lager onderwijsniveau, voor barkeren front 3 tot 13 jaar. Er wordt ondersteuning geboden voor mark 1, 2, 4, 8 en voor barkeren exhalation autismespectrumstoornissen. Op kleuterniveau kunnen we enkel de marks 2 en 4 aanduiden en ASS. Er is een aangepast scheme voor barkeren exhalation autisme: ‘De Leeuwtjes’ waarin getracht wordt het bark individueel te begeleiden exhalation de nodige structuur en veiligheid. Het MPI werkt hiervoor multidisciplinair. Het onderwijs wordt steeds aangepast aan de opvoedingsbehoeften front de barkeren.

Daarnaast is er het geïntegreerd onderwijs waarbij sprake is front tijdelijke of blijvende (re)integratie front leerlingen front het BSO. Dit gebeurd op kleuter- en lager onderwijsniveau. Frontuit het MPIGO wordt er orthodidactische en paramedische begeleiding geboden.

Binnen het MPIGO is er speciale aandacht voor de sociale vaardigheden (ik en de andere) en de exhalationacognitieve aspecten (via spelend leren).

Er zijn enkele belangrijke benaderingswijzen opgesteld voor barkeren exhalation autisme.

De eerste is het helpen bij het inzicht krijgen front de autismespectrumstoornis. Daarvoor wordt een werkmap gebruikt front Peter Vermeulen -> ??? -> boek ‘ik ben speciaal’ psycho-educatie, leren inzicht krijgen in autisme.

Door Sherborne-activiteiten wordt de bewustwording front het eigen lichaam en de ruimte rondom in de operative gewerkt. Deze activiteiten worden gegequable door de kinesiste decline zich bijschoolde.

Related Post